مساحت اراضی کشاورزی استان (هکتار)

۰
محدوده استان
۰
اراضی زراعی
۰
اراضی باغی
۰
اراضی غیر کشاورزی
۰
محدوده شهر
۰
محدوده آبادی
وضعیت پلاک های رفع تداخلات استان زنجان

مفاهیم کاداستر و رفع تداخل و اهداف آن

مجموعه عملیات مرتبط با حدنگار ( کاداستر ) است که شامل تهیه نقشه با استفاده از عکس ها و تصاویر زمینی ، دریایی ، هوایی ، ماهواره ای ، تبدیل رقومی عکس ها و تصاویر ، عملیات زمینی نقشه برداری ، ویرایش و تکمیل نقشه های زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاک و اضافه کردن کلیه اطلاعات ثبتی،حقوقی و توصیفی و کنترل نهایی بروزرسانی آن می باشد

  1. حل و فصل مشکلات احتمالی در تعیین تکلیف پرونده های مشمول آیین نامه شماره ۵۲۰۸۳ت/۴۹۶۷۰ مورخ ۹۴/۴/۲۱ هیئت محترم وزیران
  2. ارتقای سطح ضریب اطمینان تولید محصولات کشاورزی
  3. اصلاح و سند دار کردن اراضی کشاورزی
  4. استاندارد سازی فرآیند انجام کار و پرهیز از کار سلیقه ای
  5. تدوین وظایف و نقش واحد های درگیر
  6. ارتقای سطح نظارت و هماهنگی و بهره وری
  7. تسهیل و تسریع در فرآیند انجام کار
  8. ارتقای سطح رضایت مندی مردم
  9. تسهیل در اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور و صدور اسناد اراضی کشاورزی

تعریف تداخل

اجرای قوانین و مقررات موازی بر روی عرصه واحد از اراضی ملی ، دولتی و مستثنیات قانونی اشخاص که منجر به صدور سند مالکیت شده یا نشده باشد شامل خالصیجات،مراحل سه گانه اصلاحات ارضی ، مقررات ملی شدن ، موات ،کشت موقت ، اراضی شهری ، مستحدثه و ساحلی که منجر به تشخیص متفاوت نوع و ماهیت آن عرصه گردیده است.

رفع تداخل

رفع هم پوشانی قوانین و مقررات موازی ( تثبیت نوعیت ) و اصلاح سوابق نقشه ها و کلیه دفاتر و

اسناد از جمله اسناد مالکیت در عرصه های مورد تداخل