ارتباط باما

 

 

 

 

جمال انصاری

مدیر امور اراضی استان زنجان

کارشناسی حقوق

شماره تماس: ۳۳۱۳۷۳۷۱

__________________________________

مهسا امینی

رئیس اداره ساماندهی، مهندسی و حدنگاری

کارشناسی مهندسی عمران – نقشه برداری 

شماره تماس: ۳۳۱۳۷۳۹۳

__________________________________

اصغر خدرلو

کارشناس حقوقی

کارشناسی حقوق

شماره تماس: ۳۳۱۳۷۳۹۴

__________________________________

بابک شریفی

کارشناس اداره ساماندهی، مهندسی و حدنگاری

کارشناسی مهندسی عمران – نقشه برداری 

کارشناسی ارشد مهندسی  ژئودزی

شماره تماس: ۳۳۱۳۷۳۹۵

__________________________________

بهنام بیگدلی

کارشناس اداره ساماندهی، مهندسی و حدنگاری

کارشناسی مهندسی عمران – نقشه برداری 

کارشناسی ارشد  مهندسی عمران – سنجش از دور

شماره تماس: ۳۳۱۳۷۳۹۵

__________________________________

بهمن اسکندری

مشاور فنی

کارشناسی مهندسی  عمران

شماره تماس: ۳۳۱۳۷۳۹۴

__________________________________

ابی عبداله تقیلو

مشاور حقوقی

کارشناسی اصلاحات ارضی

شماره تماس: ۳۳۱۳۷۳۹۴

__________________________________

رضا بیات

کارشناس اداره ساماندهی، مهندسی و حدنگاری

کارشناسی مهندسی عمران – نقشه برداری 

شماره تماس: ۳۳۱۳۷۳۹۴

__________________________________

علیرضا احمدنیا

کارشناس اداره ساماندهی، مهندسی و حدنگاری

کارشناسی مهندسی عمران – نقشه برداری 

شماره تماس: ۳۳۱۳۷۳۹۴

__________________________________

محمد امین بروجردی مقدم

کارشناس اداره ساماندهی، مهندسی و حدنگاری

کارشناسی مهندسی  کامپیوتر – نرم افزار

شماره تماس: ۳۳۱۳۷۳۹۴

__________________________________

لیلا صحبتلو

کارشناس اداره ساماندهی، مهندسی و حدنگاری

کارشناسی کشاورزی

کارشناسی ارشد GIS و سنجش از دور

شماره تماس: ۳۳۱۳۷۳۸۷

__________________________________

الهام نباتی

کارشناس ترویج اداره ساماندهی، مهندسی و حدنگاری

کارشناسی علوم کشاورزی

شماره تماس: ۳۳۱۳۷۳۸۷