ارتباط با مدیران

 

ارتباط با مدیران جهاد کشاورزی و مدیران امور اراضی استان زنجان

  • آدرس پست الکترونیک مدیران محترم شهرستان ها به زودی به روزرسانی خواهد شد

 

ردیفشهرستانسمتنام شماره تماس
1زنجانمدیر جهاد کشاورزی شهرستان زنجانحسام الدین امیر مقدمی024-33137421
2زنجانرئیس اداره امور اراضی شهرستان زنجانسعد اله شمس024-33137421
3ابهرمدیر جهاد کشاورزی شهرستان ابهرمجید قزوینیان024-35276002-6
4ابهررئیس اداره امور اراضی شهرستان ابهرمصطفی بهروزی024-35276002-6
5خرمدرهمدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمدرهعلی محمدی024-35822363
6خرمدرهرئیس امور اراضی شهرستان خرمدرهمهدی جعفری024-35822363
7خدابندهمدیر جهاد کشاورزی شهرستان خدابندهاکبر طیبی024-34223574
8خدابندهرئیس امور اراضی شهرستان خدابندهمحمد عیسی هانیلو024-34223574
9ماهنشانمدیر جهاد کشاورزی شهرستان ماهنشانمحبتعلی عجم لو024-36222481
10ماهنشانرئیس امور اراضی شهرستان ماهنشانپیروز محمدی اصل024-36222481
11سلطانیهمدیر جهاد کشاورزی شهرستان سلطانیهپیمان حائری024-35822363
12سلطانیهرئیس امور اراضی شهرستان سلطانیهمحمود بایست024-35822363
13ایجرودمدیر جهاد کشاورزی شهرستان ایجرودامیر بازرگان024-36722488
14ایجرودرئیس امور اراضی شهرستان ایجرودوحید قلمچی024-36722488
15طارممدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارممجتبی اسکندری024-32822660
16طارمرئیس امور اراضی شهرستان طارمشهرام شفیعی024-32822660