برگزاری جلسه نحوه همکاری مراکز خدمات کشاورزی با طرح کاداستر در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زنجان

جلسه توجیهی طرح کاداستر و نحوه بررسی و کنترل فرم های اطلاعات توصیفی طرح مذکور به ریاست جناب آقای مهندس امیر مقدمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زنجان و با حضور جناب آقای مهندس قدیمی معاون فنی مدیریت جهاد کشاورزی زنجان، جناب مهندس امین افشار کارشناس امور اراضی شهرستان زنجان، روسای مراکز خدمات شهرستان زنجان و کارشناسان پهنه بندی شهرستان زنجان و کارشناسان مدیریت امور اراضی استان زنجان، در دفتر مدیریت جهاد کشاورزی در تاریخ ۲۹ بهمن ماه سال ۹۸، برگزار گردید

مطالب مرتبط