برگزاری جلسه پیش کمیسیون مورخ ۲۴ اردیبهشت۹۹

برگزاری جلسه پیش کمیسیون برای پلاک های واقع در شهرستان زنجان مورخ ۲۴ اردیبهشت سال ۱۳۹۹ برگزار گردید.

 

مطالب مرتبط