برگزاری جلسه پیش کمیسیون مورخ ۲۵ اردیبهشت ۹۹

جلسه پیش کمیسیون برای پلاک های شهرستان سلطانیه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ در سالن جلسات امور اراضی استان برگزار گردید.

مطالب مرتبط