جلسه ارائه گزارش شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس در پروژه های کاداستر و رفع تداخلات شهرستان های خدابنده و زنجان – ۹۷/۷/۳۰

جلسه ارائه گزارش شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس در پروژه های کاداستر و رفع تداخلات شهرستان های خدابنده و زنجان و پروژه تهیه ارتوفتو در حضور مدیرکل محترم دفتر مهندسی و‌حدنگاری سازمان امور اراضی کشور

دوشنبه ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷

 

مطالب مرتبط