جلسه پیش کمیسیون رفع تداخلات در پلاک گلجه شهرستان ابهر و پلاک های بیک بلاغی، سرخه دیزج، بوئین و علی آباد گوشه شهرستان سلطانیه – ۹۷/۸/۲۶

جلسه پیش کمیسیون رفع تداخلات در پلاک گلجه شهرستان ابهر و پلاک های بیک بلاغی، سرخه دیزج، بوئین و علی آباد گوشه شهرستان سلطانیه در محل دبیرخانه کمیسیون رفع تداخلات استان زنجان
شنبه مورخ ٢۶ آذرماه ١٣٩٧

مطالب مرتبط