جلسه پیش کمیسیون رفع تداخلات – شهرستان زنجان- ۱۳۹۸/۰۹/۲۷

جلسه پیش کمیسیون رفع تداخلات برای روستاهای اردین و گوالی- شهرستان زنجان – مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷

مطالب مرتبط