جلسه پیش کمیسیون رفع تداخلات – شهرستان ایجرود – ۱۳۹۸/۰۹/۲۷

جلسه پیش کمیسیون رفع تداخلات برای روستاهای شهرک و خانقاه – شهرستان ایجرود در مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷

مطالب مرتبط