جلسه کمیسیون رفع تداخلات استان زنجان در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۹۸

جلسه کمیسیون رفع تداخلات استان زنجان در تاریخ ۹۸/۱۱/۳۰با حضور ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان جناب آقای تاراسی، مدیر کل محترم امور اقتصادی و داریی استان جناب آقای عباسچیان ، مدیر کل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری استان جناب آقای دکتر آقاجانلو، مدیر محترم امور اراضی استان جناب آقای انصاری، معاونت محترم حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان  جناب آقای فقیه، معاونت محترم اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان جناب آقای حمیدی،  رئیس اداره ساماندهی، مهندسی و حدنگاری اراضی خانم مهندس امینی و رئیس اداره ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی جناب آقای خدرلو و همچنین با حضور اعضای محترم کارگروه های شهرستانی، شهرستان های زنجان، خدابنده، ایجرود و ابهر در سالن جلسات مدیریت امور اراضی استان زنجان برگزار گردید.

تصاویر مربوط به جلسه:

مطالب مرتبط