جلسه کمیسیون رفع تداخلات استان زنجان در تاریخ ۹۸/۱۰/۱۸

جلسه کمیسیون رفع تداخلات استان زنجان در تاریخ ۹۸/۱۰/۱۸ با حضور ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان جناب آقای تاراسی، مدیر کل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری استانجناب آقای دکتر آقاجانلو، مدیر محترم امور اراضی استان جناب آقای انصاری، معاونت محترم حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ، معاونت محترم اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان جناب آقای حمیدی،  رئیس اداره ساماندهی، مهندسی و حدنگاری اراضی خانم مهندس امینی و رئیس اداره ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی جناب آقای خدرلو و همچنین با حضور اعضای محترم کارگروه های شهرستانی، شهرستان های زنجان، خدابنده، ایجرود، طارم ، سلطانیه و ماهنشان در سالن جلسات مدیریت امور اراضی استان زنجان برگزار گردید.

تصاویر جلسه مربوطه:

مطالب مرتبط