جلسه کمیسیون رفع تداخلات استان زنجان- برای شهرستان های خدابنده، ابهر، خرمدره، ماهنشان در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴

جلسه کمیسیون رفع تداخلات برای شهرستان های خدابنده، ابهر، خرمدره، ماهنشان در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴

مطالب مرتبط