حضور معاون اداره کل مهندسی و حدنگاری سازمان امور اراضی کشور و همکاران محترم در جلسه ترویجی و آموزشی طرح کاداستر – ۹۷/۰۸/۲۰

حضور معاون اداره کل مهندسی و حدنگاری سازمان امور اراضی کشور و همکاران محترم در جلسه ترویجی و آموزشی طرح کاداستر اراضی کشاورزی روستای قارقلی چم شهرستان طارم استان زنجان
٢٠ آبان ماه ١٣٩٧

مطالب مرتبط