کارشناسان پهنه

کاربر گرامی 

*به منظور سهولت در یافتن اطلاعات تماس کارشناس پهنه ، نام روستای مورد نظر خود را در بخش جستجو وارد کرده و اطلاعات تماس را با توجه به نام شهرستان مشاهده فرمائید .

*جهت دانلود فایل نقشه “پراکندگی کارشناسان پهنه در کل استان ” (نقشه بالا ) با کیفیت در قالب PDF  ، اینجا کلیک کنید .

*جهت دانلود فایل پاورپوینت گزارش در خصوص کارشناسان پهنه و محدوده فعالیت آنها کارشناسان پهنه اینجا کلیک کنید .

شهرستانروستانام و نام خانوادگی کارشناسشماره تماس
سلطانیهسرخه دیزج - یوسف آباد - علی آبادخانم فاطمه آذرم09102039766
سلطانیهمشک آباد - قره بلاغ - المکی - ساریجلوخانم مریم نظری09125410799
سلطانیهکردناب - گوزل دره سفلی - سبز درق - خرمدرق - گوزلدره علیاآقای سعید عزیزی09124419787
سلطانیهسلمان کندی - شکور آباد - ارجین - طهماسب آباد - کردرقخانم الناز شادمهر09127425078
سلطانیهاولنگ - چپدره - قلعه - عباس آباد - حسین آباد خانم آزاده ادریسی09125418580
سلطانیهچشمه سار - نادر آباد - اسد آباد - کبود گنبد - قیاسیه - ترکانده - دربند خرابه - ویک آقای محسن ابراهیم خانی09121414585
سلطانیهویرآقای محمود بایست09123410925
سلطانیهسنل آباد - والایش - دوسنگانآقای ابراهیم خلجی09126424983
سلطانیهچمه - چمرود - امیر آباد - قشلاق - برنفور - ونونان - خیر آبادآقای مهدی کاوندی09127436950
سلطانیهسلطانیهخانم پریسا اسدی09122421900
سلطانیهکاکا آباد - بویین - آقزوج - بوچی - کنگه - بالوف - برنگینخانم ربابه عاشری09121447478
زنجانولیاران – پالتلو –سهرین –لگاهی – دگاهی – محمود آباد – وننق –سارمساقلو- کردکندی- اورتابلاغ- گلجین- جزوان- کلاسر- پازوکی-مشكين-زريك-ماري-جليل آباد-جوره كندي-اوراچي-دوسران-باغ-قاشقاتپه-اسلام آباد-اوچ بلاغ-گلجه-كردقشلاق-يله قارشانپری ناز حسنی024-32242187
زنجانزنگی کوه- داش بلاغ- احمد آباد- آقجه قلعه- چومالو- بیرون ده-سلیمان بلاغی- قبله بلاغی- لهرگین- کلهین- باش سیز- قندرقالو- جزیمق-ورمرزیارعلیا - ورمرزیار سفلی- قره حصارلو- کبریک- طیرستان- ام آ باد- حاجی سیران- رشت آباد- سالار آباد- حبش- شهر آباد-ارمغانخانه- قشلاق- قره تپه- بهرام بيگ - تيكمه داش- آقكند- داش تپه- قارقاقولون- طاق كندي- قارلوقنسرین سلطانی024-32242187
زنجانمینان-حبش-دگرمان درسی-علی آباد-قالیچه بلاغ-کنگرلو-میاندره-قزلجه علیا-سنگبین-قاضی کندی-ملک باغی-اوزج-حسین آباد-مهرآباد-اندآبادعلیا-اندآبادسفلی-احمدآباد-لولک آبادسمیه سلیمی024-58500966
زنجاناربط-قره کول - بزوشا -میرجان - نصیرآباد - جنت اولنگ-تقی کندی-قزلاربلاغی-آق بلاغ مخروبه - زنگبین - ابراهیم آباد - چهرآباد-حمزه لو - قزلجه سفلی-رضا آبادمحمد کیمیا قلم 024-58500966
زنجانآقجه پیره-مهتر-سقل طولی-مجینه-قلی کندی-گوجه قیای مرکزی-جشن سرا-سعیدکندی-آقکند-سنقرژیلا جعفری024-32347288
زنجاندهشیرسفلی-خاتون کندی-قلتوق-گوجه قیای قلتوق-قره گوزلو-بوغداکندی-گل بداغ-گلجهرحیمه سعادتی024-32347288
زنجانچایرلو-شیخ جابر-کلتکه-مرصع-دهشیرعلیا-گل تپه-کاوند-تلخاب-حسین آباد-گل بلاغی-قوزلو-حاجی بچه فرخ کریمی024-32347288
زنجانقره آغاج علیا،قره آغاج سفلی ،ایلجاق،انجمن سفلی ،انجمن علیا ،چپر،ساریکند سفلی ،ساریکند علیا،چرلانقوش ،حصار،مشمپا،نوروز آباد ،شکورچی امیر هوشنگ فقیری024-32635354
زنجانرازبین- چورزق- پاپایی- پنبه جوق- دیزج بالا- زنگول آباد- قره تپه- رامین- سهله- قاضی آباد- دوران- بایندر- ریحان- سلمانلو- آزاد علیا- آزاد سفلی- اژدهاتو- قینرجه-باروت آغاجینسرین احمدی024-33137462
زنجانابراهیم آباد- شیلاندر- گمان- کلکش- بابا لنگ- علی آباد معین- طاهر آباد- خشک رود- چلگان- گلجه سفلی- ریچه خور- تهم- جارچی- گلهرود- چال-همایون سحر مهاجری024-33137462
زنجاندیزج آباد- سایان- بولاماجی- اردین- گوالی- دو اسب- پایین کوه-زنجان- کوشکن- امند- چوره ناب- زرنان- قیاس آباد- نقطه بندی- حسن ابداللیلا صالح
331374024-62
زنجاناسکند- بناب- لار- یحیی آباد- ذاکر- کرد ناب- نیماور- مروارید- کهناب- گلستان- سولی چای- امام- گلجه امام- کج کلاه- جورین ده- قزل داش- بادامستان- ناصر آباد- علی آباد شرقی- قلعه- قوزلیجا- طرازوج
زهرا زمانی
024-33137462
زنجانگرگلر، قره اوغلانلو، قره بوطه، قیطول، آلوارلو، رجعین، گوالان، چوروک علیا، چوروک سفلی، سلطان آباد، ایلن، گرگ تپه، تازه کند سرچم، عزیزلو، شکربلاغی، سنگر
سمیه تقیلو فر
024-32623410
زنجانسردهات شیخ، سردهات بیات، گمش آباد، چپ چپ، صوفیلر، فیله خاصه، حماملوی بالا، حماملوی پایین، قره آغاجلو، دالکی، سرچم علیا، سرچم سفلی، باش سیز، زنگی حاج اصغر، دولک، قیطور، قلایچی
علی جوادی
024-32623410
زنجانکناوند، یامچی، قزل تپه علیقلی، قزل تپه، حاجی کندی، باغلوجه آقا، کزبر، اسفناج، قره آغاج، تلخاب، قره چریان
شیدا حسنی
024-32623410
زنجانینگجه،اسفجین، حاج آرش، گلجیک،داشکسن، ملالر، قره بلاغ، ابدال،آق بلاغ حومه، تازه کند ضیا آباد، رحیم آباد
مریم خانی
024-32623410
زنجانامین آباد، باغلوجه بیات، والارود، چیر،بیاتلر، محسن آباد، نظام آباد
پروین طریقی
024-32623410
زنجانقاهران - نیک پی - دره لیک - آلمالو- دولاناب - باغلوجه سردار - ایده­لو - چاور - سیف آباد - اوینادان - کهاب - بلوغ -عربچه - نجی - تازه کند حسن آباد
مهسا نوریان
024-32623410
ایجرودبيدگينه-تله جرد-قوزان-چاپوق-ينگي كندسيدلر-يدي بلاغبهناز رضائی
09120745305
ایجرودصايين-چولچه-آرمتلو-قراقيه-ترياكي-كهريزسياه منصور-قره بوته-پالچه قشلاقي-جهان قبير-پاشاچايحامد مقدسی
09121419190
ایجرودهليل اباد-گليجه-سراب-قره داغ-بيزينآرش دودمان
09123415322
ایجرودگنبد-قره دوراخلوسفلي-دايدارسفلي-دايدارعليا-ابوجانلو-قويجوق سفلي-تاج الدين-نجم الشیخاناعظم مرشدی
09127439210
ایجرودجوقين-ايجخدیجه کریمی
09127435409
ایجرودزرين آباد - خانجين-تازه كند - خانقاهرضا احمدی
09127405658
ایجرودشهرك - شوراب - سعيد آباد - قزلجهرضا جعفری
09127723545
ایجرودقره بلاغ - ملاپيري -قمچقای - بلوبینسعید حسینخانی
09193285627
ایجرودآقبلاغ-دورمشقان-اغلبيك سفلي-الاچمن-اغلبيك عليا-باريك آبسمیرا بهرامخانی
09126422818
ایجرودشيوه-سهاسید مهدی غائبی
09127402757
ایجرودقنبرلک-سفیدکمر-خوئین-گرنه-ارکوئین-حلب-قوریه-ساری قیهشهرام چراغی
09122410936
ایجرودگلابرسفلي-قره درق-ينكي كند ميرزا الماسيلیلا دستگیری
09123416729
ایجرودباغ كندي-خاكريز-چتز-اينچه رهبري-قارختلومجید جعفری
09127439614
ایجرودچسب-قادرلو-قوشچي-قلقاتي-نكتو-بهمنمریم عربیان
09125425737
ایجرودحاج قشلاق-چولچه قشلاق-قندي بلاغ-قره گوني-قوجالو-ينگي كندجامع السرامهدی مردی
09127419006
ایجروداحمدكندي-اوچ تپه-ياركندي-كوسه لر-قره سعيدوحیده ملاکرمی
09128414134
ماهنشانینگجه- رز- ساری اغل- عوج موسی- سیدلر- کوشک_کپزسعید جلالی09371280082
ماهنشانحومه ماهنشانمرضیه فضلی09125414738
ماهنشانمیراخور – خلج- پشتوک- بیاملو- شهرک صنعتی مصطفی ملائی09127438725
ماهنشانسریک- تک آغاج- بک آباد- ییلاقات- توزلار- قره تپه بهزاد حمیدی منفرد09196993245
ماهنشانقره گل- مغانلو- چتز- چاناقبلاغ- گادل _مراش رسول سلطانی09195470360
ماهنشانامیرآباد- اینچه سعید نظام- بکتاش _ایلی بلاغیحیی رضایی09192774177
ماهنشانبرون قشلاق – قره باطلاق- گونی حسین خدرلو09196795849
ماهنشانامام کندی- ایمیر- توت آغاجی- حمزه آباد زرگر – بهستان- میانجمحسن رضایی09129430811
ماهنشانتات قشلاق- خضر چوپان – علم کندی_تازه کند فخرلو_قزلجه_خویین_چای قشلاقاکبر ورقایی09123416198
ماهنشانایده لو- قلعه جوق سیاه منصور- زرگران- تودار- چوخبلاغ _حسن آبادمنصور شایقی09127453288
ماهنشانوهران – ماد آباد – پیر قشلاق – چهره تپه - لیلان فاطمه حیدری09125412984
ماهنشانخندقلو- پری- میانج- لرده شور- بیانلو_قره داش مهدی حسینی09190618186
ماهنشانلهجبین – تخته یورد – سعید کندی- حسن آباد جدید و قدیم- اضی کندی- پریبهرام جاوید09125417211
ماهنشاناوروجک- ارزه خوران- خیرآباد- کلیسا- قلعه ارزه خوران مهرداد سرشار09127407100
ماهنشانکردی – باغچه – سهند علیا – سهند سفلی – وایخر یاسر احمدی فرد09359567210
ماهنشانگوندی - اقکند- آلمالو روح اله بیات09193444262
ماهنشاناینچه علیا و سفلی- بلندپرچین- قوزلو- خورجهان- یاستی قلعه- قره ناس- قره زکی - حاجی اینک مریم شریفی09123411944
ماهنشانانگوران- خائینک- قراگل- زمایین- آقبلاغ - دندی – اکیز قشلاق -عصمت احمدی09127416982
ماهنشانقرقان سفلی و علیا- کاروانسرا- اوچ طاش- قره قشلاق- مغانلو- ابراهیم آباد و سرچم -ینگجه-شیخلر-کش آبادمهدی آذرنژاد09124410402
ماهنشانایالو- خضرآباد- قواق سفلی و علیا- نصیرآباد- یوسف آباد- ساغرچی- قلعه جوق سادات- کاکا- گلابلو- گنج آباد
- قشلاق جوق سفلی و علیا- آقبلاغ سردار- ابراق- امیرآباد
علیرضا رضایی09127417964
ماهنشانقوزیجاق سفلی و علیا- کوسج سفلی و علیا- مزرعه و حلب جلال فضلی09124420408
ماهنشانتبریزک- کلی- اغول بیک – قرائی- دوزکند- کهریزبیک نازی عسگری09195893526
ماهنشانسونتو- چهارطاق- گاوگل- ویزمک – قاسم آباد- قره درق سعید نظامی09122413073
خدابندهآقبلاغ سفلي-نصرت آباد-سرين دره-گوران-چراغ حصاري-قره گل-چراغ مزرعهرضا عزیزی02458578327
خدابندهابدالر-ماداباد-ارقين-زرند-مهدي اباد-مهرين اباد-چوخوريورد-گوشتينسهیلا کریمی02458578327
خدابندهاوچ بلاغ-قمشلو-ممقان-شين-باريك اب-شيخ موسي-النچهلیلا عزیزی02458578327
خدابندهدوتپه سفلی-آقجه قیا-دهشیر- قطاربلاغی-مزرعه خان کندی-مزرعه قره بلاغ-گلمکان-رحمت آباد-قانلی-عینجیک-کسیک-دوغانلی-یاراحدلو-سهرورد-گوگوشلو-عباس لوملک سیما بیگدلی024-34223575
خدابندهداشلوجه-شهیدچمنی-صالح آباد-داش آلتو- قلعه جوق-بیوک قشلاق- اوشتانیان-ابراهیم آباد-یارمجا-چپقلوی کرسفمهردادشفیعی024-34223575
خدابندهدوتپه علیا-ورجوشان-پرچین-توپقره-بیجقین-بلگه شیر-شیخلو-چپقلوی حومهمهریه بابایی024-34223575
خدابندهقیدار-نظرقلی-نعلبندان-گوندره-کرسف-پسکوهان-کره شال-دلایرسفلی-دلایروسطی-دلایرعلیا-مزرعه تخت-زواجر-حصار-لاچوان-مزرعه نیاز قلی-قلعلی-بیگم آقا-گمش تپه-قره محمد-سنگدهمهشیدرستمی024-34223575
خدابندهبزین -شرور-محمد خلج-زاغج-قجور-آراغول-مزرعه چهار باغ –مزرعه کهریز دره- بلدوقمهرداد بیگدلو وطن024-34622277
خدابندهامیرلو –عمو کندی –قیاس کندی امام کهریز –قره کهریز-یاستی بلاغ-سراب اردهین قربانعلی خوئینی024-34622277
خدابندهداش تپه –اورگنجه-سقرچین –گل تپه –حسام آباد –زاغه لو –آغوزلو –سرشبار-دوراخلو-پنبه زبان –پیرمرزبان جواد ندرلو024-34622277
خدابندهسرئین-زرین رود –استرود –غلام ویس –توزلو –داشبلاغ-قره محمد-دربند خانلارمهدی احمدی024-34622277
خدابندهکهلا-حی- شهید آباد قشقجه -ارقین بلاغ قزلبلاغمریم همانلو024-34622277
خدابندهمصطفی لو – گونای – دین بیک – ینگی آباد – مصرآباد – نریمان قشلاق – گوگرچینک – سوله – قمچقای – شورجا – افشارلو – مهدیلو – کچل آلو – کینه درلو – قازخلوی علیا – قازخلوی سفلی – قوئی - کشکنلوعلیرضا کمالی024-34822232
خدابندهگرماب – تاتارده – حصارشیوان – فریدون – قمشلو – یوزباشی – بختی – حصارسفلی – آقچه گنبد –مسگر - اولی بیک – قاجار – خلیفه قشلاق –برون -حصارعلیا – رستم آباد – قره ولی – مزرعه تیتال – مزرعه شورابعلی یوزباشی024-34822232
خدابندهآبی سفلی،قینرجه، ینگی کند، محمودآباد،اینچه،زرینگل، آهارمشکین، خالق آباد، قوشه کند، گیل، کهریزفاطمه ابوذری024-34362434
خدابندهرباط، خان آباد، شهرستانک، جرین،پیرگاوگل،آقبلاغ علیا،گنگک،مزرعه بابالر، علی آباد، کوچ تپه، کهل آبادمیکائیل سهندی024-34362435
خدابندهتورپاخلو،سازین، گوگجه ییلاق، منطش، حسین آباد،شعبان، هیرآباد،کوسج آباد، سعیدآباد، سعیدمحمد، نوربهار، شورکهریزمعصومه حسینخانی024-34362436
خدابندهامام کندی، بولاماجی، چیلاخور، ینگجه، حسن اباد، دابانلو، سجاس، شوراب، محمد اباد، ینگجههادی صحرایی024-34332110
خدابندهمزیداباد، مجید اباد، خمارک، پابند، کشک اباد، سرخه دیزج، چنگور، زوینق،کبوترک، نهروان علیه گنج خانلو024-34332110
خدابندهآقاجری،اسپرین،اسلام اباد، چوزوک، خنداب، خوش، دولجین، زرزر، سیامان، نهاویسجیران عیوضی 024-34332110
خدابندهآق قوئي-چغلوی علیا-خلیفه لو-تیمورلو-جمعه لو-منداق-توحیدلو-باغلوجه-چریکلو-عیسی بیگلو-باشقشلاق-محمدشاهلو- گنداب- طاهرلو-حسن لو-قلیچ قیه-آجی کهریز- وکیل قشلاق-اصلانلو-آقاچقلوعبداله نصیری02458581723
ابهر - حومهقارلوق ، کله خانه ، کماجين ، مرشون (ییلاق و قشلاق)، اسد آباد،امیرآباد و ينگجه سید علی ابراهیمی09126419579
ابهر - حومهجندحسین، کوی نیک، ازناب، کلنگرز، بالقلو، رازمجینمرجان پیکارپرسان09122424509
ابهر - حومهآقچه کند، شیورین، ارکین، خلیفه حصار (قزل بلاغ و میلان)، درسجینعلی مرادی09102035440
ابهر - حومهعلی آباد ، قویچوق ، برزابیل، قره تپه، گلجه، قره بلاغ و وازدهغلامحسن فیاضی09194428393
ابهر - حومهمزارع شناط، قنات آخوند، باریک آب، بهاور، حسين آبادقارقالو، حصار عبدالکريم، داوود گر، علی بلاغیمحبوبه حدادیان09127444071
ابهر - حومهقمچ آباد، قروه، نورین، حصارقاجار، محمدآباد آهک، مزارع شریف آباد، توده بینسحر نقی لو09122420624
ابهر - حومهدولت آباد، چنگ الماس،ایوانک، چشین، قلعه شیخ چریک، امیر بستاق، عباس آباد علیا، عباس آباد سفلیسمیرا حاجی خانی09126414731
ابهر - حومهچشمه بار، ینگی کند، آغور، شکر چشمه، گلی، خوشنام، نایجوک، گل تپهویدا ظرافت جو09193456849
ابهر - حومهقلعه حسن آباد، چالچوق، قره آقاج، زره باششکوفه زراعتی09122422115
ابهر - حومهفونش آباد، میموندره، اسپاس، کینه ورسسکینه سهندی009122421645
ابهر - حومهقزلجه، قفس آباد، شاه بلاغی، قشلاق مردعلیفاطمه فیروزی09354737150
صائین قلعهشهر صائین قلعه عباس مهدیخانلو09126421018
صائین قلعهسرو جهان، داش بلاغی ، عمید آبادحاجعلی محبی09123425055
صائین قلعهپير سقا نازلین نظری09128423489
صائین قلعهارهان و الگزير ، جداقيه لیلا عبدی09127444375
صائین قلعهچرگر ، مهستان ، خراسانلو ، کوهزين مهدي محبي09197469166
هیدجهیدجسهیلا احمدخانی09192787246
هیدجکبود چشمه مجيد جبلي09125412390
خرمدرهالوند - انجلین - خلج - آرانج - اسلام آبادسینا اسدی09124416511
خرمدرهخرمدرهمحمدرضا احمدی09127447185
خرمدرهسوکهریز - ویستان سفلی - ویستان علیافرشته گل محمدی09127446360
خرمدرهرحمت آباد - فلج - پلاس - خلیفه لوالهام بهرامی09128417454
خرمدرهقلعه حسینیه - شویرسحر خان محمدی09124422956
خرمدرهاردجین - باغدره - نصیر آبادرویا ساجدی09191459906
طارمپاوه رود-کلوچ-درام –گماندشت-میرزاخانلوسرخه سنگ-گاوخس-خساره- بنارود-وناب-قشلاق درگه دره- قشلاق خساره –قشلاق پاوه رود- کلتان- جزلاندشت
سمیه جعفری
09127441469
طارم هزاررود سفلی- ته دره- غلام چم-وزنه سر- سیاورود-نوکیان-بالاکوه-کلوبین-شیرین سو-چنار-میناب-بندرگاه-آستاکل-هزارودعلیا
فهیمه داودی
09125424108
طارمکوهکن علیا- آببر- قانقلی چای علیا-قانقلی چای سفلی-کرد آباد- کوهکن سفلی- شهرک گلخانه ای - -جمال آباد-باکلور-هارون آباد علیا- هارون آباد سفلی-عزیزآباد
زهرا نیساری
09196950445
طارمگیلوان، میدان مطهری، صومعه بر، انارستان، چرزه، جیش آباد، چوقور، ولوار، پاسار
محمد حسنی
09127441760
طارمقرقلی چم، هندی کندی جدید، هندی کندی قدیم، گیلانکشه، محمدآباد
بهنام محمدی
09112306526
طارمگره لو، ده بهار، کهریز خرم آباد، زهترآباد، مامالان، پیرچم، لار جدید
محمد محمودی نهرانی
09358829651
طارمنامشخصرقیه سبزی
09191468932
طارمتشویر - زرده - چمله- پرچینه- لهنه-شندستان-سرداب –فمشک
زهرا عباسی
09198445315
طارمتسکین - الزین - سرخه دیزج-جزو نق- زاچکان- بابامرغوز-گویان
ماهرو خرمی
09360668839
طارمشیراب- دستجرده – ونیسر- قاضی بلاغی - مورستانه
حسن رضا نظری
09123421300
طارمسانسیز- دهنه-کهیا-قلات-رزه بند- شورزگاه-نقل اباد
حسین مهری
09104786398
طارمعلارود ،ایچ ،جیا،ارشت، زرنی ،شیرمشه ،ولی آباد ،تازه کند، زاچگان وجوجورگان
سیروس پناهی
09332180021
طارمچورزق، شقاقی جزلا ،شقاقی چورزق ،جزلا، انذر قدیم و انذر جدید
سعید طاهری
09191443183
طارمسرخ آباد، کلوئیم ،گوهر ،کمرکوه، کسران،ولیس، کله سیران ،سرخه مشه ،شقاقی انذر ،کلوج آباد ،شیت و ولیدر
خلیل فتحی
09122422732