سوالات متداول

کاربر گرامی ، در صورتی که پاسخ سوالات خود را در بخش سوالات متداول نیافتید ، می توانید در بخش "ارتباط با ما" ، سوالات خود را مطرح کنید . لازم به ذکر است این صفحه به تدریج به روز رسانی شده و سوالات کاربران گرامی پس از بررسی در همین قسمت صفحه اضافه خواهد شد . ( تاریخ آخرین بروز رسانی : ۵ مهرماه ۹۷ )

پس ازفوت صاحبان انساق زراعی, بازماندگان آن هاطبق قاعده ارث,مالک نسق زراعی متوفی خواهند بود ضمن اینکه برای احراز اسامی وراث, انحصار وراثت لازم می باشدولی در صورتی که هنوز انحصار وراثت نکرده باشند وچنانچه زمین را به نسبت سهم الارث دربین ورثه تقسیم کرده اند می توان نسبت به سهم الارث هر فرد , فرم خود اظهاری تکمیل نمودواگر چنانچه تقسیم نامه ای بین آن ها باشد فتوکپی آن را ارائه نمایندودر صورت عدم داشتن انحصار وراثت وهمچنین تقسیم نامه کتبی به صورت توضیح در قسمت توضیحات ضروری فرم قید شود.

اگر زمین واگذار شده به صورت کتبی ( سندعادی ) باشد در این صورت موروثی تلقی شده و شخص زارع حاضر در زمین به عنوان بهره بردار نوشته می شود ومالک اصلی صاحب نسق زراعی قید می شود ومدارک لازم به فرم ضمیمه می شود ,حالت دیگر این است که زمین واگذار شده به این شخص به صورت عرفی وفاقد مدارک می باشد در این صورت هم به صورت موروثی ثبت شده ومالک اصلی همان صاحب نسق یا مالک اولیه قید می شودو بقیه وراث به نسبت سهم الارث در پشت برگه نوشته می شوندو درقسمت توضیحات حتما موروثی بودن زمین و واگذاری عرفی زمین قیدمی شود.

شخص خریدار به عنوان بهره بردار و مالک فعلی  نوشته می شود و مالک اصلی ,صاحب نسق  یا مالک اولیه خواهد بود و اسم صاحب نسق یا مالک اولیه  چه در حال حیات باشد یا خیر  درفرم قید می شود, مدارک شخص خریدار به فرم ضمیمه شده و درقسمت توضیحات ضروری حتما قید شود که زمین موروثی بوده به صورت عرفی تقسیم شده و گواهی حصر وراثت ندارند همچنین خریدار این زمین را به صورت قولنامه ای خریداری نموده است.

به منظور ایجاد وحدت رویه در درج شماره سریال فرم های اطلاعات توصیفی و جلوگیری از  درج شماره های تکراری, فرمت استاندارد نحوه شماره گذاری فرم های مذکور به شرح ذیل می باشد:

۱-شماره سریال فرم ها از چپ به راست و به ترتیب:کد استان,کد شهرستان,کد آبادی وکد قطعه تکمیل گردد.

۲-کد استان و کد شهرستان ها از سایت مرکز آمار دریافت شود.

۳-کد قطعه:کل قطعات آبادی از عدد یک شروع و تا آخرین قطعه شماره گذاری گردد.

۴-در مواردی که قطعه برداشتی جزء پلاک شهر می باشد  به جای کد آبادی از کد شهر استفاده شود.

۵-کد شهرها و آبادی ها جهت تکمیل شماره سریال فرم و کد مراکز خدمات جهت تکمیل بند الف فرم به پیوست ارسال می گردد.

کد مراکز جهاد کشاورزی (۱)

کد روستاها و شهرها

در صورت وجود اشتباه یا خط خوردگی،فرم دیگر پاکنویس شده و به فرم اصلی الصاق گردد.

در مواردی که نوع مالکیت اختصاصی است(بهره بردار و مالک یک شخص می باشد)، اطلاعات هر دو بخش یکسان تکمیل گردد.

 

در مواردی که قطعه در آبادی نیست،جلو قسمت نام و کد آبادی خط کشیده شود.

طبق دستورالعمل،در حالتی که بهره بردار یا مالک دارای شریک باشند، نام بهره بردار یا مالک اصلی مجددأ در صفحه دوم جهت کنترل سهم افراد درج گردد.

آخرین وضعیت موجود علامت گذاری شود.

مثال:در صورتی که هم مدرک اصلاحات ارضی موجود است و هم مدرک قولنامه چون آخرین مدرک قولنامه می باشد گزینه قولنامه علامت زده می شود.

در صورتی که راه برای دستیابی به بخش های دیگر زمین خود آن مالک باشد یک قطعه در نظر گرفته می شود و یک فرم تکمیل می گردد ولی اگر این راه برای دستیابی برای زمین دیگر مالکین یا احداثی راه و شهرسازی می باشد باید بصورت دو قطعه مجزا فرم ها تکمیل گردد.

برای دریافت فایل “کد محصولات زراعی و باغی جهت تکمیل فرم اطلاعات توصیفی”  اینجا  کلیک کنید.