کمیسیون رفع تداخلات استان زنجان در پلاک شهرستان خرمدره – ۹۸/۰۲/۲۵

کمیسیون رفع تداخلات استان زنجان در ۲ پلاک شهرستان خرمدره به مساحت ۳۹۹۵ هکتار که منجر به افزایش ۳۴۵ هکتار به اراضی غیرملی گردید.
در این جلسه ابهامات کارگروه های شهرستانی در ۶ پلاک نیز در حضور اعضا کمیسیون مطرح و جهت خروج از بن بست راهکار ارائه گردید.

مطالب مرتبط