جلسه پیش کمیسیون رفع تداخلات پلاک های سرخه دیزج، بویین، بیک بلاغی و علی آباد گوشه شهرستان سلطانیه – ۹۷/۱۰/۲

جلسه پیش کمیسیون رفع تداخلات پلاک های سرخه دیزج، بویین، بیک بلاغی و علی آباد گوشه شهرستان سلطانیه با حضور مدیر امور اراضی، معاون حفاظت امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، اعضاء کارگروه شهرستانی رفع تداخلات و کارشناسان مرتبط در محل مدیریت امور اراضی استان زنجان

یکشنبه ٢ دی ماه ١٣٩٧

 

 

مطالب مرتبط