اخبار شهرستان ها

کمیسیون رفع تداخلات استان زنجان در  پلاک شهرستان خرمدره – ۹۸/۰۲/۲۵
کمیسیون رفع تداخلات استان زنجان در ۲ پلاک شهرستان خرمدره به مساحت ۳۹۹۵ هکتار که منجر به افزایش ۳۴۵ هکتار به اراضی غیرملی گردید. در این جلسه ابهامات کارگروه های شهرستانی د
بیشتر بخوانید

جلسه ارائه گزارش عملکرد ، چالش ها و مشکلات پروژه های رفع تداخلات و کاداستر در شهرستان های خدابنده، خرمدره و ابهر – ۹۷/۱۰/۱۱
جلسه ارائه گزارش عملکرد ، چالش ها و مشکلات پروژه های رفع تداخلات و کاداستر شرکت مهندسین مشاور نقشه پردازان پارس در شهرستان های خدابنده، خرمدره و ابهر که با حضور مدیر امور
بیشتر بخوانید

جلسه بررسی و نحوه تهیه نقشه امور اراضی در پلاک ماهنشان شهرستان ماهنشان – ۹۷/۱۰/۰۸
جلسه بررسی و نحوه تهیه نقشه امور اراضی در پلاک ماهنشان شهرستان ماهنشان با حضور رئیس محترم امور اراضی شهرستان و شرکت مهندسین مشاور سامانه توسعه نقشه، در محل اداره ساماندهی
بیشتر بخوانید

جلسه کمیسیون استانی رفع تداخلات در پلاک های شهرستان های ابهر ، خرمدره ، سلطانیه ، طارم – ۹۷/۱۰/۰۵
جلسه کمیسیون استانی رفع تداخلات در پلاک های -گلجه شهرستان ابهر -باغدره شهرستان خرمدره -اولی بیک‌ شهرستان سلطانیه -سرخ دیزج شهرستان سلطانیه -بوئین شهرستان سلطانیه -علی آبا
بیشتر بخوانید

جلسه پیش کمیسیون رفع تداخلات پلاک های سرخه دیزج، بویین، بیک بلاغی و علی آباد گوشه شهرستان سلطانیه – ۹۷/۱۰/۲
جلسه پیش کمیسیون رفع تداخلات پلاک های سرخه دیزج، بویین، بیک بلاغی و علی آباد گوشه شهرستان سلطانیه با حضور مدیر امور اراضی، معاون حفاظت امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آ
بیشتر بخوانید