کارشناسان پهنه

برگزاری جلسه نحوه همکاری مراکز خدمات کشاورزی ابهر با طرح کاداستر در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ابهر
جلسه توجیهی طرح کاداستر و نحوه بررسی و کنترل فرم های اطلاعات توصیفی طرح مذکور به ریاست جناب آقای مهندس بهروزی نیا رئیس امور اراضی شهرستان ابهر و با حضور روسای محترم مراکز
بیشتر بخوانید

برگزاری جلسه نحوه همکاری مراکز خدمات کشاورزی  با طرح کاداستر در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زنجان
جلسه توجیهی طرح کاداستر و نحوه بررسی و کنترل فرم های اطلاعات توصیفی طرح مذکور به ریاست جناب آقای مهندس امیر مقدمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زنجان و با حضور جناب آقای مهند
بیشتر بخوانید