وضعیت کاداستر استان

آخرین گزارش اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی شهرستان ایجرود– ۹۷/۶/۷
    آخرین گزارش وضعیت روستاهای کاداستر شده شهرستان ایجرود تا مورخه ۹۷/۶/۷ به شرح زیر می باشد . * بروزرسانی ها و تغییرات  بعدی نیز در همین صفحه اعمال خواهد شد .
بیشتر بخوانید

آخرین گزارش اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی شهرستان خدابنده – ۹۷/۶/۶
      آخرین گزارش وضعیت روستاهای کاداستر شده شهرستان خدابنده تا مورخه ۹۷/۶/۶ به شرح زیر می باشد . * بروزرسانی ها و تغییرات  بعدی نیز در همین صفحه اعمال خوا
بیشتر بخوانید

آخرین گزارش اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی شهرستان ابهر– ۹۷/۶/۴
صفحه در حال بروزرسانی می باشد .   آخرین گزارش وضعیت روستاهای کاداستر شده شهرستان ابهر تا مورخه ۹۷/۶/۴ به شرح زیر می باشد . * بروزرسانی ها و تغییرات  بعدی نیز در همین
بیشتر بخوانید

آخرین گزارش اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی شهرستان زنجان – ۹۷/۶/۳
  آخرین گزارش وضعیت روستاهای کاداستر شده شهرستان زنجان تا مورخه ۹۷/۶/۳ به شرح زیر می باشد . * بروزرسانی ها و تغییرات  بعدی نیز در همین صفحه اعمال خواهد شد .  
بیشتر بخوانید

آخرین گزارش اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی شهرستان ماهنشان – ۹۷/۵/۲۹
    آخرین گزارش وضعیت روستاهای کاداستر شده شهرستان ماهنشان تا مورخه ۹۷/۵/۲۹ به شرح زیر می باشد . * بروزرسانی ها و تغییرات  بعدی نیز در همین صفحه اعمال خواهد شد
بیشتر بخوانید